Kol?da 2021 cd
Dodane przez jarekp dnia 04.01.2021 07:23

K O L ? D A 2 0 2 1

W tym roku w ramach kol?dy spotykamy si? w ko?ciele, a nie w domach naszych parafian. W poszczególne dni zapraszamy mieszka?ców konkretnych ulic na Msz? ?wi?t? o godz. 18:00. Natomiast chodz?cych na codzienn? Msz? ?wi?t? zapraszamy na Msze ?w. o godz. 9:00, które s? odprawiane ka?dego dnia w czasie trwania „kol?dy”. Podczas Mszy wieczornych zwi?zanych z wizyt? duszpastersk? modlimy si? za rodziny z wyznaczonych ulic, a na zako?czenie przedstawiciele rodzin zabieraj? ze sob? specjalnie przygotowane pakiety z tekstem modlitwy b?ogos?awie?stwa domu, kadzid?em i kred?. Jest równie? ca?y czas dost?pna woda ?wi?cona, któr? mo?na zabiera? do w?asnych naczynek. Po zako?czonej Mszy ?w. wracamy do swoich domów i jeszcze w tym samym dniu mo?emy rozpali? kadzid?o, odmówi? z ca?? rodzin? modlitw? b?ogos?awie?stwa i pokropi? wod? nasz dom oraz napisa? kred? na drzwiach symbol C+M+B 2021. Tradycyjne ofiary kol?dowe sk?adamy na tac?, która jest zbierana podczas tych Mszy ?w. Je?li kto? chcia?by dokona? wa?nych modyfikacji w karcie rodziny, to kap?ani s? dost?pni bezpo?rednio po Mszy ?w. Prosimy jedynie o kontakt w pilnych sprawach. Wizyty w domach s? tylko mo?liwe w jednym przypadku: je?li jest to nowy dom, w którym nie by?o jeszcze wizyty duszpasterskiej i chcemy, by kap?an dokona? po?wi?cenia. Wtedy tylko na wyra?n? pro?b? rodziny udaje si? kap?an do takiego domu po wcze?niejszym umówieniu si? z zachowaniem wszelkich re?imów sanitarnych. Program kol?dy:

- Poniedzia?ek 4 stycznia – ul. Daliowa, Bratkowa, Ruciana i Liliowa;

- Wtorek 5 stycznia – ul. Starod?bowa, Barwinkowa, Mirtowa, Przylaszczkowa, Macierzankowa i Z?ocieniowa;

- Czwartek 7 stycznia – ul. Przedwio?nie, Mieczykowa, Stokrotkowa Kwiatowa, Nagietkowa i Astrowa;

- Pi?tek 8 stycznia - ul. Jeziorowa, Krokusowa, Sasankowa, Szarotkowa i Szafranowa.

- !!! W sobot? 9 stycznia (ostatni dzie? kol?dy) s? 2 Msze ?w. kol?dowe:

na Paw?owicach o 9.00 dla Ramiszowa oraz ul. Forsycjowej, Przebi?niegowej i Groszkowej a tak?e

w Pruszowicach o 11.00 dla Pruszowiczan z ulic: S?onecznej, Wiosennej, Letniej, Ksi??ycowej, Gwiezdnej, ?wierkowej, T?czowej, Pogodnej, Spokojnej, Galaktycznej, Wroc?awskiej, ?ozi?skiej, Radosnej, Le?nej, Szcz??liwej oraz D?bowej i Ole?nickiej.

W kolejnym tygodniu po 10. stycznia b?dzie ju? tylko Msza ?w. o godz. 18.00 i przez pierwsze 3 dni: w poniedzia?ek, wtorek i ?rod? b?dzie wieczorem Msza ?w. w int. kol?dowej dla tych rodzin, które nie mog?y skorzysta? z wyznaczonego terminu. Serdecznie zapraszamy!

Wasi Duszpasterze