Sprawozdanie sprz?tanie 2015
Dodane przez jarekp dnia 06.07.2015 07:39

Sprawozdanie ze zbiórki na sprz?tanie w 2015 roku

 

Podczas tegorocznej zbiórki na sprz?tanie, dekoracj? ko?cio?a i utrzymanie czysto?ci wokó? naszej ?wi?tyni ofiary wp?aci?o 236 rodzin na kwot? 8240 z?.

Dane te s? zbli?one do lat poprzednich. Nie przybywa ani wp?acaj?cych, ani ogólnej kwoty wp?at pomimo tego, ?e nasze osiedle ka?dego roku zasiedlaj? kolejni mieszka?cy. Znamienne jest te? to, ?e ubywa osób, które wp?aca?y wi?cej ni? 30 z?.

Dzi?kujemy wszystkim ofiarodawcom za z?o?one ofiary.

Dzi?kujemy równie? paniom, które ch?tnie zaanga?owa?y si? w pomoc przy zbiórkach. Bóg zap?a?.

Tym  parafianom, którzy nie zd??yli jeszcze dokona? stosownej wp?aty przypominamy, ?e sk?adk? mo?na przekaza? w zakrystii poprzez  p. Kazimierza Jakubika.

Mieczys?aw Pahulicz