Komunikat dla Pruszowic
Dodane przez jarekp dnia 04.05.2015 21:06

KOMUNIKAT dla PRUSZOWIC

Rada Parafialna popar?a projekt „samofinansowania si?” prac zwi?zanych z budow? i wyka?czaniem miejscowego ko?cio?a p.w. ?w. Jana Paw?a II. B?dzie on polega? na tym, ?e wszyscy mieszka?cy Pruszowic s? zaproszeni do pomocy materialnej przy realizacji tego dzie?a poprzez zbiórk? comiesi?czn? 10 z? „od rodziny”.

W zwi?zku z tym, zosta?y wyznaczone cztery zespo?y przedstawicieli Pruszowic, którzy w imieniu Parafii przejd? najpierw „po domach i rodzinach” przy poszczególnych ulicach, aby najpierw si? przedstawi? i zebra? deklaracj? ?wiadczenia tej regularnej pomocy dla nowego ko?cio?a.

Kolejnym krokiem b?dzie regularne zbieranie w „swoim rejonie” zadeklarowanych ofiar oraz ich przekazywanie do r?k Komitetu Budowy ko?cio?a. Na tej podstawie b?dzie sporz?dzany plan kolejnych prac i inwestycji zwi?zanych z wyka?czaniem ko?cio?a.

Ponadto, podobnie, jak przy ostatniej fundacji „kinkietów” mo?liwe te? b?dzie wi?ksze i konkretne wspó?finansowanie zaplanowanych prac przy ko?ciele, w miar? zebranych ?rodków…

Dzi?kujemy serdecznie za dotychczasowe zaanga?owanie w to ponadczasowe dzie?o dla Osiedla Pruszowic, a tak?e liczymy na dalsz? konstruktywn? pomoc i udzia? wszystkich Mieszka?ców Pruszowic, którzy tylko zechc? si? w to dzie?o w??czy?.

Niech NMP Królowa Polski i ?w. Jan Pawe? II wyjednaj? obfito?? Bo?ego B?OGOS?AWIE?STWA wszystkim, którzy b?d? realizowa? to wyzwanie.

Za Duszpasterstwo i Rad? Parafialn? -

Wroc?aw, 3 maja 2015 r.