Sprawozdanie z budowy Domu Parafialnego
Dodane przez jarekp dnia 30.11.2014 00:00

Sprawozdanie nr 2

dotycz?ce budowy Domu Parafialnego jako Centrum ?w. Jana Paw?a II

za okres od 21 czerwca do 30 listopada 2014 roku

 

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie mia?y miejsce g?ównie prace budowlane przy fundamentach:

 

- czyszczenie i gruntowanie p?yty fundamentowej oraz klejenie papy Anty Radon,

- podwójne zbrojenie p?yty o powierzchni 307 metrów kwadratowych i wysoko?ci 40 cm,

- wykonanie dystansów pomi?dzy zbrojeniem górnym i dolnym,

- szalowanie p?yty fundamentowej i wylanie 123 metrów sze?ciennych betonu,

- zbrojenie i szalowanie ?cian fundamentowych oraz wylanie 16,5 metra sze?ciennego betonu.


Treść rozszerzona

Sprawozdanie nr 2

dotycz?ce budowy Domu Parafialnego jako Centrum ?w. Jana Paw?a II

za okres od 21 czerwca do 30 listopada 2014 roku

 

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie mia?y miejsce g?ównie prace budowlane przy fundamentach, w ramach których wykonano:


- czyszczenie i gruntowanie p?yty fundamentowej oraz klejenie papy Anty Radon,

- podwójne zbrojenie p?yty o powierzchni 307 metrów kwadratowych i wysoko?ci 40 cm,

- wykonanie dystansów pomi?dzy zbrojeniem górnym i dolnym,

- szalowanie p?yty fundamentowej i wylanie 123 metrów sze?ciennych betonu,

- zbrojenie i szalowanie ?cian fundamentowych oraz wylanie 16,5 metra sze?ciennego betonu.


Obecnie trwa murowanie ?cian piwnicznych oraz przygotowanie izolacji, jak równie? zabezpieczenie odwodnienia terenu budynku.

Koszty parafialne poniesione w omawianym okresie sprawozdawczym (nie licz?c prac wykonanych spo?ecznie) wynios?y: 100 425 z?, za? przychody by?y na poziomie 72 739 z? i pochodzi?y od ofiarodawców oraz tacy z IV niedzieli miesi?ca. Ten nierówny bilans wydatków w stosunku do przychodów wyrównuje si? jednak dzi?ki nadwy?ce przychodów w stosunku do rozchodów za pierwszy okres sprawozdawczy.


Parafia sk?ada serdeczne podzi?kowanie
dotychczasowym Wykonawcom, Ofiarodawcom i Sponsorom tego dzie?a oraz wyra?a ufno??, ?e nie zabraknie ?rodków i energii na kontynuowanie rozpocz?tej budowy Domu wszystkich Parafian oraz pami?tki pontyfikatu ?w. Jana Paw?a II.

Rada Parafialna i Duszpasterze

Wroc?aw, 30.11.2014