Kol?da 2021
Dodane przez jarekp dnia 28.12.2020 09:21

K O L ? D A  2 0 2 1

Zaraz po ?wi?tach od poniedzia?ku 28. grudnia rozpoczn? si? spotkania rodzin z kap?anami naszej parafii w ramach odwiedzin duszpasterskich, które w tym roku b?d? mia?y miejsce w ko?ciele, a nie w domach naszych parafian. Aby unikn?? zbyt du?ej liczby uczestników, b?dziemy wyznacza? ulice na poszczególne dni, w których zaprosimy mieszka?ców tych ulic na Msze ?wi?t? o godz. 18:00. Natomiast dla chodz?cych na codzienn? Msz? ?wi?t? b?d? przeznaczone Msze o godz. 9:00, które b?d? odprawiane codziennie na czas trwania „kol?dy”.

Podczas Mszy wieczornych zwi?zanych z wizyt? duszpastersk? b?dziemy modli? si? za rodziny, a ka?dy uczestnik b?dzie móg? zabra? do domu specjalnie przygotowane pakiety z tekstem modlitwy b?ogos?awie?stwa domu, kadzid?em i kred?. B?dzie równie? ca?y czas dost?pna woda ?wi?cona, któr? b?dzie mo?na zabra? do w?asnych naczynek. Po zako?czonej Mszy ?w. wrócimy do swoich domów i jeszcze w tym samym dniu mo?emy rozpali? kadzid?o, odmówi? z ca?? rodzin? modlitw? b?ogos?awie?stwa i po?wi?ci? wod? nasz dom oraz napisa? kred? na drzwiach symbol C+M+B 2021.

Ta forma naszego spotkania zast?pi tegoroczn? kol?d?, która b?dzie mia?a w?a?nie taki wymiar z powodu epidemii Covid -19. Tradycyjne ofiary kol?dowe b?dziemy mogli sk?ada? na tac?, która b?dzie zbierana podczas tych Mszy ?w. Dzi?ki nim b?dziemy mogli sp?aca? zad?u?enia zwi?zane z pracami inwestycyjnymi w naszej parafii. Je?li kto? chcia?by dokona? wa?nych modyfikacji w karcie rodziny (np. zawarcie ?lubu, narodziny dziecka, nowy adres, itp.) lub ma piln? spraw? do duszpasterzy, to kap?ani b?d? dost?pni bezpo?rednio po Mszy ?w. Prosimy jedynie o kontakt w pilnych sprawach, by nie powodowa? d?ugich kolejek. Wizyty w domach s? tylko mo?liwe w jednym przypadku: je?li jest to nowy dom, w którym nie by?o jeszcze wizyty duszpasterskiej i chcemy, by kap?an dokona? po?wi?cenia. Wtedy tylko na wyra?n? pro?b? rodziny udaje si? kap?an do takiego domu po wcze?niejszym umówieniu si? z zachowaniem re?imów sanitarnych.

Na pocz?tek zapraszamy naszych Parafian wg ulic w nast?puj?ce dni:

Poniedzia?ek 28 grudnia – ul. Paw?owicka od pocz. do 63 i ul. Ja?minowa;

Wtorek 29 grudnia – ul. Paw?owicka od 64 do ko?ca i ul. Hiacyntowa;

?roda 30 grudnia – ul. Azaliowa, Malwowa, Konwaliowa i Widawska.

Sobota 2 stycznia - PRUSZOWICE – Msza kol?dowa w Pruszowicach o godz. 11.00 ulice: Osiedlowa, Parkowa, Spacerowa, Stawowa, Ró?ana, Konwaliowa, Wrzosowa, Liliowa, Lawendowa, Trzebnicka oraz Zielna.

Wasi Duszpasterze