Zbiórka pieni?dzy na sprz?tanie ko?cio?a
Dodane przez jarekp dnia 09.04.2016 18:12

Zapowiadamy zbiórk? pieni?dzy, która b?dzie przeznaczona na sprz?tanie ko?cio?a, dekoracje i utrzymanie porz?dku w otoczeniu ko?cio?a w 2016 roku.

Zbiórka b?dzie prowadzona przed i po zako?czeniu ka?dej niedzielnej mszy ?w. w nast?puj?cych terminach:

· 17 kwietnia

· 24 kwietnia

· 8 maja

Wysoko?? dobrowolnej sk?adki by?a od 10 lat niezmienna i wynosi?a 30 z?.

W obecnym roku decyzj? Rady Parafialnej sk?adka ta zosta?a ustalona na kwot? 50 z?. od rodziny.

Jest to podyktowane wzrostem kosztów w przeci?gu minionych 10 lat wszystkiego, co si? sk?ada na utrzymanie czysto?ci ko?cio?a, dekoracje jak równie? zakupy ?rodków trwa?ych.

Rodziny, dla których jednorazowy wydatek 50 z? by?by zbyt du?ym obci??eniem mog? roz?o?y? p?atno?? na dwie raty, przy czym druga rata powinna by? wniesiona do 1 wrze?nia 2016.

Wp?aty mo?na równie? sk?ada? w zakrystii u p. Kazimierza Jakubika.

Mieczys?aw Pahulicz