Sprawozdanie nr 3
Dodane przez jarekp dnia 28.06.2015 08:59

Sprawozdanie nr 3

dotycz?ce budowy Domu Parafialnego jako Centrum ?w. Jana Paw?a II

za okres od 1 grudnia 2014 do 27 czerwca 2015 roku

 

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie mia?y miejsce g?ównie prace budowlane, w ramach których wykonano mi?dzy innymi:

- murowanie ?cian fundamentowych z bloczków betonowych o powierzchni 266 metrów kwadratowych,

- zbrojenie s?upów, nadpro?y, posadzki, ?wietlika, szalowanie, zalewanie betonem,

- tzw. „wyoblenie betonem” pomi?dzy ?cian? a p?yt? fundamentow?, klejenie papy (172 i pó? metra kwadratowego),

- murowanie do?wietlenia, zbrojenie i zalewanie betonem s?upów,

- klejenie styropianu na ?ciany fundamentowe,

- usypywanie ?wiru, uk?adanie drena?u, przesypanie drena?u ?wirem (36 ton),

- szalowanie i zbrojenie 299 metrów kwadratowych stropu, zalewanie betonem,

- obsypywanie drena?u piaskiem oraz ?cian fundamentowych ziemi?.


Treść rozszerzona

Sprawozdanie nr 3

dotycz?ce budowy Domu Parafialnego jako Centrum ?w. Jana Paw?a II

za okres od 1 grudnia 2014 do 27 czerwca 2015 roku

 

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie mia?y miejsce g?ównie prace budowlane, w ramach których wykonano mi?dzy innymi:

- murowanie ?cian fundamentowych z bloczków betonowych o powierzchni 266 metrów kwadratowych,

- zbrojenie s?upów, nadpro?y, posadzki, ?wietlika, szalowanie, zalewanie betonem,

- tzw. „wyoblenie betonem” pomi?dzy ?cian? a p?yt? fundamentow?, klejenie papy (172 i pó? metra kwadratowego),

- murowanie do?wietlenia, zbrojenie i zalewanie betonem s?upów,

- klejenie styropianu na ?ciany fundamentowe,

- usypywanie ?wiru, uk?adanie drena?u, przesypanie drena?u ?wirem (36 ton),

- szalowanie i zbrojenie 299 metrów kwadratowych stropu, zalewanie betonem,

- obsypywanie drena?u piaskiem oraz ?cian fundamentowych ziemi?.

 

Koszty parafialne poniesione w omawianym okresie sprawozdawczym (nie licz?c prac wykonanych spo?ecznie) wynios?y: 114 100 z?, za? przychody by?y na poziomie 30 111 z? i pochodzi?y od ofiarodawców, w tym 33 rodzin wspieraj?cych oraz z tacy z IV niedzieli miesi?ca. Po uwzgl?dnieniu ca?o?ciowych kosztów i przychodów od pocz?tku budowy - na chwil? obecn? zobowi?zania parafii s? na poziomie 32 314 z?. Do momentu zbilansowania bud?etu i sp?acenia parafialnych zobowi?za? nie przewiduje si? kontynuacji nast?pnych etapów budowy.

Parafia wyra?a te? wdzi?czno?? firmie Bickhard Bau, uczestnicz?cej w budowie kanalizacji na Osiedlu, za pomoc – cz??ciowo odp?atn? – zw?aszcza za u?yczenie ?rodków transportu, a szczególnie koparki przy wykonywaniu prac ziemnych i zabezpieczaj?cych drena? wokó? budowanego obiektu.

Parafia sk?ada serdeczne podzi?kowanie dotychczasowym Wykonawcom, Ofiarodawcom i Sponsorom tego dzie?a oraz wyra?a ufno??, ?e nie zabraknie ?rodków i energii na kontynuowanie rozpocz?tej budowy Domu wszystkich Parafian oraz pami?tki pontyfikatu ?w. Jana Paw?a II.

 

 

Rada Parafialna i Duszpasterze

 

Wroc?aw, 27.06.2015