Jerycho Modlitewne
Dodane przez jarekp dnia 11.05.2015 08:07

Jerycho Modlitewne

Jerycho modlitewne jest form? odwo?uj?c? si? do wydarzenia w Starym Testamencie, gdzie kamienne mury Jerycha run??y po tygodniu na wskutek tr?b wojsk pod wodz? Jozuego. Gdy Jozue, nast?pca Moj?esza wprowadza? naród wybrany, wyzwolony z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej, mieszka?cy Jerycha nie byli przychylni przybyszom. Izraelczycy szturmem musieli zdobywa? miasto obwarowane pot??nymi kamiennymi murami.Treść rozszerzona

Jerycho Modlitewne

Jerycho modlitewne jest form? odwo?uj?c? si? do wydarzenia w Starym Testamencie, gdzie kamienne mury Jerycha run??y po tygodniu na wskutek tr?b wojsk pod wodz? Jozuego. Gdy Jozue, nast?pca Moj?esza wprowadza? naród wybrany, wyzwolony z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej, mieszka?cy Jerycha nie byli przychylni przybyszom. Izraelczycy szturmem musieli zdobywa? miasto obwarowane pot??nymi kamiennymi murami. Nie mog?c sprosta? zadaniu tradycyjnym or??em, dowódca armii obl??niczej nakaza? wojsku przemarsz wzd?u? murów obronnych przy g?o?nych d?wi?kach tr?b. Od huku tr?b mury pop?ka?y i run??y, miasto zosta?o zdobyte. (Zob. Joz 6,1-21). Ten historyczny epizod sta? si? dla nas wspó?czesnych przyczyn? do podj?cia szturmu na ogrom z?a, jakie w naszych czasach szerzy si? we wspó?czesnym ?wiecie. Stoimy wobec prze?omowych wydarze? w dziejach Europy i ?wiata. Prze?om, którego jeste?my ?wiadkami zdeterminowany jest narastaj?c? fal? terroryzmu w najokrutniejszych postaciach, wojnami, jak równie? ogó?em poczyna?, s?usznie nazwanych cywilizacj? ?mierci. W nawi?zaniu do tego wydarzenia ufamy, ?e wytrwa?a modlitwa jest w stanie skruszy? mury wybudowane przeciwko Bogu i ?yciu.

 

Pierwsze Jerycho zorganizowane zosta?o na Jasnej Górze. Legionista Anatol Kaszczuk modli? si? o przyjazd do Ojczyzny papie?a Jana Paw?a II. W nocy z 7 na 8 grudnia 1978 r. mia? otrzyma? natchnienie od Matki Bo?ej o zorganizowaniu tygodniowej modlitwy przed Jej tronem. Przygotowania trwa?y do 1 maja 1979 r. Wówczas grupa rozpocz??a nieustann? modlitw?. 7 maja - w dniu zako?czenia - okaza?o si?, ?e nie ma ju? ?adnych trudno?ci z pozwoleniem na pielgrzymk? i Jan Pawe? II przyjedzie do Polski w czerwcu. Potem GRUPA towarzyszy?a modlitewnie papie?owi podczas ka?dej z jego pielgrzymek w ró?ne rejony ?wiata. Jerycho ró?a?cowe to modlitewne czuwanie, które trwa nieprzerwanie przez siedem dni i nocy. Nie s?ycha? tu g?o?nych tr?b spod murów Jerycha, w modlitewnym skupieniu s?owa Modlitwy Pa?skiej i Pozdrowienia Anielskiego, splecione w ?wi?ty Ró?aniec, wypowiadane we wspólnocie lub szeptane w osobistej zadumie przeszywaj? Niebiosa i p?yn? przed Tron Najwy?szego, zanosz?c zado??uczynienie Bogu za grzechy ?wiata, narodów Europy, a tak?e za grzechy Polaków.


W naszej Wspólnocie Parafialnej Jerycho Modlitewne prowadzone by?o po raz pierwszy w czerwcu 2012 r. Tym razem z okazji Jubileuszu 50-lecia Parafii odb?dzie si? w dniach od 5-12 czerwca 2015 r. O przygotowanie prosi si? poszczególne grupy oraz mieszka?ców poszczególnych ulic, osiedli. Niech nasza Parafia, wszystkiej jej stany zaanga?uj? si? czynnie w wielk? akcj? modlitewn?, która zanoszona b?dzie w nast?puj?cych intencjach:

 

1. Za Rodziny w Parafii

2. Za Ojczyzn?

3. Za Ko?ció?

 

Plan Jerycha Modlitewnego: