Budowa Centrum im. ?w. Jana Paw?a II
Dodane przez jarekp dnia 01.04.2014 00:00

DRODZY PARAFIANIE!

Budowa Centrum im. ?w. Jana Paw?a II, czyli Domu Parafialnego - rozpocz?ta!

W dniu 21 marca 2014 zosta?a rozpocz?ta budowa Centrum. Prace przy budowie b?dzie prowadzi?a wyspecjalizowana firma budowlana.

Jednak ze wzgl?dów technologicznych, czy te? organizacyjnych, na ró?nych etapach budowy b?dzie potrzebne wsparcie tej ekipy dodatkow? grup? osób ...
Treść rozszerzona

DRODZY PARAFIANIE!

Budowa Centrum im. ?w. Jana Paw?a II, czyli Domu Parafialnego - rozpocz?ta!

W dniu 21 marca 2014 zosta?a rozpocz?ta budowa Centrum. Prace przy budowie b?dzie prowadzi?a wyspecjalizowana firma budowlana.

Jednak ze wzgl?dów technologicznych, czy te? organizacyjnych, na ró?nych etapach budowy b?dzie potrzebne wsparcie tej ekipy dodatkow? grup? osób, aby jak najszybciej zako?czy? te etapy robót i pomniejszy? ich koszta. B?d? to najcz??ciej mniej skomplikowane, ale pracoch?onne czynno?ci. Dlatego te? dla usprawnienia prac przy budowie i ich szybszej realizacji chcemy stworzy? baz? ( list? ) osób, które chcia?yby zadeklarowa? swoj? gotowo?? do dorywczej pomocy w budowie.

Zdajemy sobie doskonale spraw? z tego, nie ka?dy b?dzie móg? w potrzebnym terminie pojawi? si? na placu budowy. Je?eli jednak swój udzia? zg?osi kilkana?cie, a mo?e i kilkadziesi?t osób, to jest szansa na to, ?e przynajmniej kilku wolontariuszy wspomo?e budow? w wymaganym terminie.

W zwi?zku z powy?szym prosimy osoby ch?tne do dorywczych prac przy budowie Centrum o zg?aszanie swoich danych do n/w osób:

1. Zdzis?aw Tokar, Tel. 71 330 40 39

2. Mieczys?aw Pahulicz, kom. 781 507 247, mail: mieczys?aw.pahulicz@wp.pl

W sytuacji, gdy pojawi si? potrzeba pomocy w budowie, b?dziemy si? z Pa?stwem kontaktowa? bezpo?rednio.

Rada Parafialna

I Komitet Wsparcia Budowy Centrum