13.12.2019 03:42
Nawigacja
· Strona Główna
· Aktualno?ci
· Wiadomości
· Ogłoszenia
· Intencje mszalne
· Zapowiedzi
· O parafii
· Historia parafii
· Parafia w liczbach
· Proboszczowie
· Historia osiedla
· Ogólne
· Artykuły
· Forum
· Galeria
· Linki
· Szukaj
· Kontakt
Adres parafii
Wrocław-Pawłowice
ul. Starodębowa 30a
51-251 Wrocław
tel: 71 324-21-21
lokalizacja »
Msze święte
Niedziela08:00
09:30
Pruszowice11:00
12:30
18:00
Dni powszednie18:00
Środa Pruszowice18:00
Intencje mszalne
13 grudnia
(piątek)
06:301) Int. wypominkowa 2) + Franciszka Paprocka - int. od Andrzeja Jaśkiewicza z Rodziną i Zyty Brzezińskiej z Rodziną..
wi?cej »
Księża parafii
Proboszcz Ks. dr Michał MACHAŁ Kan. hon. ex. num. Kap. Koleg. ust. 2006
Wikariusz Ks. mgr lic. Jacek HOŁOWACZ ust. 2013
"Zabi? Polsk?"
Witam,

Przed chwila dosta?em list z Austrii. D?ug? drog? przeby? nim dotar do mnie do Taszkientu, oko?o 6000 km. W wirtualnym ?wiecie to jednak odleg?o?? u?amka sekundy, wi?c odpowiadam ekspresowo, bo pytanie jakie zada? mi "nieznajomy" warte jest natychmiastowej reakcji.
Pewien pan o imieniu Marek zapyta? mnie kiedy napisa?em tekst o zabijaniu Polski.
Zrozumia?em z listu, ?e tekst go zaniepokoi?. Wisi taka opowie?? na mojej stroniczce www.orient.to.pl od 7-miu lat i cho? za ten czas mia?em grubo ponad 100 tysi?cy odwiedzin na stroniczce, to jednak nikogo nie zaintrygowa? ani zaniepokoi? zagadkowy tytu?. Mo?e dlatego, ?e administrator skromnie go pomie?ci? w dziale "inne opowie?ci".
Mo?e ludziom bardziej do gustu przypada, gdy ksi?dz g?osi kazania lub opowiada o misjach. Je?li tak, to moje serce b?dzie spokojne. Ja rzeczywi?cie pisze g?ównie o
tych rzeczach. Tym niemniej obawiam si?, ?e przyczyna jest inna. Jako Polak pracuj?cy na misjach w niezbyt bezpiecznym zak?tku ?wiata nie przestaje si? zamartwia? czy moja ojczyzna si? zachowa po?rod zawieruchy dziejowej.
Wspominaj?c hymn Pietrzaka chce za nim powtorzy? z ca?ej duszy pragnienie jak modlitw?:
?EBY POLSKA BY?A POLSKA.
Z AKCENTEM NA FRAZ?:
?EBY BY?A!
Sa przecie? realne obawy, ju? nie pierwszy raz w naszych dziejach, ?e kto? zechce Polsk? jako "wersalskiego b?karta" rozdepta? po raz kolejny. Tak wi?c pytam sam siebie, my?l?c w s?uch, pytam i ciebie Rodaku: Czy?by zabijanie Polski znowu sta?o si? norm?? Czym? codziennym, zwyk?ym na tyle ze nie rusza i nie boli? Pytam tak samo jak 7 lat temu, z takim samym przej?ciem.
Moja opowie?? pt. "Zabi? Polsk?" to by? jeden z kilku tekstow o mamie ksi?dza Jerzego Popie?uszki. Ka?dy raz kiedy jestem w Polsce staram si? j? odwiedzi?, bo to cz?owiek, ktory mimo wieku niesamowicie inspiruje i nie traci g?owy w ?adnej podbramkowej sytuacji.
Od tej prostej kobiety a? kipi mi?o?? do Ojczyzny. Ukaza? si? ten artyku? w skroconej wersji w gazecie NIEDZIELA 26 maja 2003 roku. Tytu? nie wiedzie? czemu zmieniono na: "U mamy ksi?dza Jerzego".
Przez nowy tytu? i skroty tekst zosta? pozbawiony ostro?ci. Owszem moje aspiracje dziennikarskie zosta?y zaspokojone, tekst ujrza? ?wiat?o dzienne, ale niedosyt jest. Wida? nawet w Niedzieli redaktorzy unikaj? ostrych tematow.
Ju? nigdy wi?cej nie by?em drukowany na tych ?amach.Wtedy gdy pisa?em nie by?o ?adnych wyborow, owszem milowymi krokami Polska na ?eb na szyje bez nale?nej dba?o?ci o w?asny interes i godno?? wst?powa?a do Europy.
W tym tek?cie wspomnia?em na podstawie s?ów pani Marianny jak wie? odbiera rz?dy komunistow. Mama b?ogos?awionego cho? ma 90 lat i opiera si? o pa?k? "jest na chodzie" jak mogli?my si? przekona? ogl?daj?c beatyfikacje. Mog?aby niejednemu Polakowi, jak to robi? schorowany Papie? Jan Pawe? Wielki t? pa?k? pogrozi?. Widzia?em j? osobi?cie w marcu tego roku i wiem, ?e pe?ni nadal rol? gospodyni domowej i podobnie jak ja ?wiatopogl?du nie zmieni?a. Ma dystans do polityki, ale wypowiada si? sceptycznie o traktowaniu wsi. Niedawno pan Hrabia Komorowski wyci?gn?? z lamusa jakie? wypowiedzi Jaros?awa Kaczy?skiego na niekorzy?? rolnikow, ale to przecie? jego partia rz?dzi krajem i o zgrozo rolnicy dalej czuja sie skrzywdzeni. Mi?dzy innymi skrzywdzeni przez Rosje za to, ?e nie kupuje naszych towarow rolnych. Niech pan Hrabia zdementuje, kiedy ostatni raz upomina? Rosj? za bojkot naszych towarow, bo ja sobie nie przypominam. Nie przypominam sobie ani jednej patriotycznej dobrze umotywowanej a nie sloganowej wypowiedzi Hrabiego. S?ysz? tylko maniakalne skomlenie o potrzebie in vitro. Prosz? drogich Rodakow, czy to nam przysporzy szacunku je?li b?dziemy wrzeszcze? poga?skie has?a libera?ów o potrzebie "in vitro". Na mojej kuzynce ju? sobie lekarze poeksperymentowali i wiem jaka z tego wysz?a spustoszona. Adoptowa?a dwoje sierot i ma si? du?o lepiej w?a?nie po adopcji a nie po vitro. To droga do nik?d. Kto uwierzy trosce Hrabiego o demografi? skoro wiadomo, ?e libera?owie na ca?ym ?wiecie s? zwolennikami i sponsorami aborcji. Ma?o tego libera?owie na ca?ym ?wiecie propaguj? eutanazj?, wi?c "in vitro" to jeszcze nie ostatnie s?owo pana Hrabiego. Jak dojdzie do w?adzy nie jedno jeszcze us?yszymy has?o z "ro?owego" arsena?u politycznej poprawno?ci.
Polska ma obecnie najs?absze wska?niki urodze? w Europie i nie pojmuj?, jaki to ma zwi?zek z naszym katolickim wyznaniem. Pustoszej? szko?y przedszkola i ??óbki. Coraz wi?cej nauczycieli przy takiej polityce trafia na bezrobocie. Co ma pan Hrabia do zaoferowania nauczycielom w tej sprawie. Piel?gniarki, zw?aszcza po?o?ne i kupa lekarzy te? nie znajdzie pracy je?li nie poprawi si? demografia. ZUS nie b?dzie mia? z kogo ?ci?ga? podatkow je?li m?ode pokolenie nie zast?pi starszych. Nawet supermarkety
b?d? mia?y slaby zysk je?li nie b?dzie krzyku maluchow: "mamo kup mi Cheepsa!!!". Czy to nie widmo kl?ski. Czy to nie zabijanie Polski? Wzywam do zastanowienia wielki biznes: kto kupi wasze towary: zw?aszcza domki jednorodzinne, beciki, wozeczki a z czasem, kto b?dzie je?dzi? na samochodach.
Demografia nakr?ca rynek. To jasne jak s?o?ce. Rosyjski premier, ktorego pan Tusk tak kocha wprowadzi? becikowe po 15.000-25000 dolarow dla ka?dego kolejnego dziecka. Im wi?cej dzieci tym wi?ksze becikowe. Biedna Ukraina daje po 5000 dolarow. Bogata Francja, Niemcy i wiele innych pa?stw podobnie. Tylko Polska o ha?bo nie dba o sw? przysz?o??. Od vitro i od homoseksualistow nie poprawi? si? nam statystyki.
Spytajcie u Pani Marianny Popie?uszko, niech si? wypowie. To cz?owiek niewykszta?cony ale pe?ni rozumu i rozs?dku. Ona pozosta?a przy ?yciu jak testament b?ogos?awionego syna Jurka, by by? sumieniem narodu. Echem jego patriotycznych kaza? !!!
A je?li nie macie czasu lata? do Okopow to ja wam powiem w jej imieniu. Ona jest ?ywym testamentem ale i adwokatem swego syna: Nie zabijajcie Polski !!!
Kto? mnie po tym li?cie znowu nazwie pisujarkiem, trudno. Ja nie widzia?em na oczy ?adnego polityka PIS przez ostatnie 7 lat. Ca?y czas trwam na misjach. I cho? s?abo znam program tej partii, nie jestem w stanie dyskutowa? ekonomicznych pryncypiow, to patrz?c na muzu?ma?ski Uzbekistan gdzie mieszkam, s?siedni Pakistan, ktory dzieli si? ludno?ci? z Wielk? Brytani? czy Turcje, ktora wspiera bezludne szko?y niemieckie, mog? si? domy?le? kto wygrywa cich? wojn? w tej bitwie o przetrwanie.
Mnie tylko ciekawi? dwie sprawy: realny stosunek do ko?cio?a i do podstaw moralno?ci.
Kandydat PIS jest w tej sferze klarowny a wi?c jestem gotow przyj?? atak gazetowych pomidorow. Jak ka?dy Polak mam prawo si? opowiedzie? po stronie takiego polityka,
ktory jest patriot? i przy okazji cz?owiekiem o tradycyjnej moralno?ci a nie wykrzywionym troglodyt? ta?cz?cym na pogrzebie. Widzieli?my wszyscy krokodyle ?zy i poklepywanie po plecach na lotnisku w Smole?sku. Tam rzeczywi?cie w sensie dos?ownym i przeno?nym probowano zar?n?? Polsk?. Jest taki zwyczaj w Rosji, ?e si? na pogrzebach pije i to du?o. Na pijan? g?ow? l?ej sie znosi bol ale te? w takiej g?owie nie ma prawdy. W?a?nie w Rosji najwi?cej si? p?acze i pije na pogrzebach, ktore sprowokowa?a w?adza, mafia i mnostwo innych drobnych rzezimieszkow gotowych za ka?de pieni?dze uspokoi? s?d i pokrzywdzonych, ale nie
siedzie? w ciupie. Na dodatek jak wiadomo pijani tr?c? poczucie godno?ci i ha?bi? pami?? zmar?ego zamiast czci?. Pijani nie maj? wy?szych pobudek i potrzeb, dla takich patriotyzm to rzecz zb?dna. Tak nas wychowywali hitlerowcy, w takim duchu pija?stwa i aborcji ?yli?my w PRL. Przy liberalnym premierze spo?ycie alkoholu rownie? niespodzianie szybko ro?nie. Oto jaki zwyczaj nam reaktywowa? z rosyjskiej tradycji pan Hrabia. On i jego zwolennicy wprost lub po?rednio czerpi? z pogrzebu rado?? i
dywidendy. Zakatrupili IPN, Bank Narodowy, do?ynaj? Komitet RTV w po?piechu wstawiaj?c swe kukie?ki na politycznej scenie, by w razie pora?ki na wyborach jeszcze d?ugie lata j?trzy? i liberalizowa? i tak bez tego do?? udr?czona Ojczyzn?.
Chodz? po internecie przecieki z IPN o zaanga?owaniu pana Hrabiego w WSI i inne agenturalne uk?ady. Chodz? ale pan Hrabia nie dementuje. Nigdy nie s?ysza?em, ?eby dementowa?. Wcale sie nie zdziwi? je?li ktorego? dnia ten Wielki Pan stanie przed
s?dem lustracyjnym. Niech pan Hrabia sprobuje zdementowa? i te oskar?enia.
To przecie? temat "sine qua non". Bez lustracji pana Hrabiego nie wyobra?am sobie jego zaprzysi??enia. Chyba tylko w wypadku powrotu do pewnych anty-tradycji kiedy to mieli?my na polskim tronie nielustrowanego cara Aleksandra, dwu carow Miko?ajow,
Bieruta, Gomu?k?, Jaruzelskiego. Ciekawa nam powstaje dynastia przebiera?cow, ktorzy tak kochali Polsk?, ?e gotowi byli umiera? na jej tronie. Pewnie to ma?o znany fakt, ale tak w?a?nie z polskim tronem post?pi?a Katarzyna Wielka, caryca Rosji gdy jej faworyt krol Sta? Poniatowski abdykowa?: Wyci??a otwor w siedzeniu i wstawi?a tron polski do swej prywatnej do toalety!!!
"Jakie ?ycie taka ?mier?, nie dziwi nic", ?piewa?a (chyba) Anna German, rodem z Uzbekistanu. Jak umiera? bli?niak Kaczy?ski juz wiemy. Wiemy gdzie i dlaczego z?o?y? swe ko?ci. W jakiej sprawie gotow umrze? pan Hrabia, i gdzie go za to po?o??, czas
poka?e. Narod ma swoj? pami?? zbiorow? i pewnych tematow nie zapomina.
Moja opowie?? jest po to, by przypomnie?

Ks. Jaros?aw Wi?niewski
www.orient.to.pl
Taszkient - UZBEKISTAN - 1-szy lipca 2010

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Wygenerowano w sekund: 0.00 589,072 Unikalnych wizyt